Website disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Traffic Service Events te Oss.

Ondanks de zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Traffic Service EventsĀ  aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites, vallen buiten de controle van Traffic Service Events. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Traffic Service Events.

 

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is afkomstig van Traffic Service Events en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie, die rechtens beschermd is. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid, gelieve het e-mailbericht met alle (eventuele) bijlage(n) te vernietigen en u te onthouden van kennisneming, gebruikmaking, vermenigvuldiging, openbaarmaking en/of verdere verspreiding daarvan. Traffic Service Events staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Wij zien af van iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de interpretatie van de inhoud van deze e-mail, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving.